AGB

Novadent DentaltechnikHandelsgesellschaft mbH firmasının genel ticaret koşulları

§ 1 Koşullarıngeçerliliği

Teslimatlarımız ve hizmetlerimiz yalnızca aşağıdaki ticari koşullar altında geçerlidir. Bir daha açıkça belirtilmese bile bu koşullar ayrıca gelecekteki ticari ilişkiler için de geçerlidir. Bunun dışındaki farklı müşteri koşulları geçerli değildir.

§ 2 Sözleşmenin yapılması

 1. Tekliflerimiz açıktır. Teknik değişiklikler yapma ve renk, şekil ve/veya ağırlıkla ilgili değişiklikler yapma hakkı saklıdır. Açıklanan spesifikasyonlar, sözleşmeye konu olan nesnenin özelliklerini yansıtır. İnternette gösterilen ürün gösterimleri bağlayıcı değildir ve yalnızca sipariş verilmesi için temsil niteliğindedir.
 2. İnternette, broşürlerde, fiyat listelerinde vs. bulunan şekillerle ve açıklamalarla alakalı doğruluk ve eksiksizlik garantisi verilmemektedir. Farklı bir şey belirtilmediği sürece bu bilgiler spesifikasyon bilgisi olarak görülmelidir.
 3. Bize yapılan siparişler bağlayıcıdır ve bu siparişleri kabul etmemiz için iki haftalık süremiz bulunmaktadır. Siparişin kabul edildiği ya metin şeklinde, ya da ürün müşteriye teslim edilerek beyan edilebilir. Telefonla siparişin kabul edilmesi ise bizim açımızdan henüz bağlayıcı bir kabul değildir.
 4. Bir müşteri elektronik ortamda sipariş verirse, siparişi aldığımızı en kısa sürede teyit ederiz. Fakat bu teyit henüz bağlayıcı bir sipariş kabulü değildir ve kabul beyanıyla birlikte birleştirilebilir. Sözleşme metni tarafımızdan kaydedilir ve müşterinin istemesi üzerine bu ticaret koşullarıyla birlikte müşteriye e-postayla gönderilir.
 5. Tedarikçilerimiz tarafından doğru ve zamanında teslimat yapılmasıyla sözleşeme tamamlanmış olur; ürün örneğin tedarikçilerimizle eşdeğer bir firmayla teslim edilemezse teslim edilmeme durumu söz konusu olup bu durumda sözleşme tamamlanmamış sayılır. Hizmetin kullanılabilir olmadığına dair müşteriye en kısa sürede bilgi veririz ve halihazırda tahsil etmiş olduğumuz parayı hemen iade ederiz.

§ 3 Ücret

 1. Başka bir şey belirtilmediği sürece teklif tarihinden itibaren teklif fiyatlarımız 30 günlüğüne geçerlidir. Belirsizlik durumunda sipariş teyidinde bahsi geçen fiyatlar esas alınır.
 2. Aksi kararlaştırılmadıkça fiyatlarımız, ambalaj ve nakliye masrafları ve geçerli yasal katma değer vergisi hariç, Hamburg deposundan indirimler ve diğer indirimler olmaksızın net fiyatları ifade eder.
 3. Personel maliyetleri, malzeme maliyetleri, satın alma koşulları ve benzeri fiyatlandırmayla ilgili etkenlerin, sözleşmenin imzalanması ile kararlaştırılan ve/veya fiili teslimat tarihi arasında önemli ölçüde değişmesi halinde, müşterimizden fiyat ayarlaması talep etme hakkını saklı tutmakla beraber, hiçbir anlaşmaya varılamaması halinde sözleşmeden çekilme hakkını elimizde bulundurduğumuzu beyan ederiz. Ticari niteliği olmayan kişiler için bu, sadece sözleşmenin imzalanması ve teslimat arasında geçen sürenin dört aydan daha fazla olması durumunda geçerlidir.
 4. Faturalarımızın, teslimattan sonraki 10 gün içinde kesinti olmaksızın ödenmesi gerekmektedir. Gecikmeli ödeme durumunda, gecikmeden kaynaklanan daha yüksek bir hasarın kanıtına halel getirmeksizin, yıllık temel faizden %8 oranında gecikme faizi talep etme hakkını saklı tutarız.

§ 4 Takas yasağı ve alıkoyma hakkının kısıtlanması

Müşterimiz taleplerimize karşı ancak karşı davanın şüphe götürmeyecek derecede kesin olması ve yasal olarak uygun olması halinde takas gerçekleştirebilir. Alıkoyma hakkı, ancak sözleşme ilişkisinden gelen iddialara dayanıyorsa kullanılabilir.

§ 5 Teslimat ve hizmet süreleri, kısmi teslimat vehizmetler

 1. Yazılı şekilde aksi kararlaştırılmadıkça, yazılı sipariş onaylarımızdaki bilgiler teslimat ve hizmet süreleri için belirleyici niteliktedir.
 2. Teslimatı veya hizmeti çok daha zor bir şekilde gerçekleştirmemize neden olan veya imkansız hale getiren grev, lokavt, devlet destekli emirler, doğal afetler, işletimde aksamalar, enerji kesintileri gibi netice itibariyle büyük etkisi olan olaylar sonucunda meydana gelen teslimat ve hizmet aksamaları, bizim tedarikçilerimizde meydana gelse bile bağlayıcı niteliği olan son tarihlere ve sürelere uyma sorumluluğunu kabul etmediğimizi beyan ederiz. Böylesi durumlarda teslimatı ya da hizmeti, engel teşkil eden durumun devam ettiği süre boyunca erteleme hakkına sahip oluruz. Teslimatın ve hizmetin, bizden bağımsız olan sebepler neticesinde imkânsız ya da uygunsuz hale gelmesi neticesinde sözleşmeden cayma hakkını saklı tutarız. Müşterinin herhangi bir tazminat talebi bulunmaz.
 3. Kısmi teslimat ve hizmet sunma hakkını elimizde bulundururuz.

§ 6 Risk transferi

 1. Malların teslimi, malların gönderilmesi, malların nakliye firmasına, nakliyeciye veya sevkiyattan sorumlu kişi veya kuruma teslim edilmesi durumunda, malların kazara kaybolması ve bozulma riski müşteriye geçer. Bu durum, nakliye masraflarını kimin üstlendiğinden bağımsız olarak geçerlidir.
 2. Bu durum, müşterinin yükümlülüğünü yerine getirmediği durumlar için de geçerlidir.
 3. Nakliye sigortasını sadece müşterimizin özel talebi üzerine ve nakliye sigortasının masraflarının ödenmesi karşılığında yaparız.

§ 7 Kusur bildirme yükümlülüğü, ispat yükümlülüğü ve kusur talepleri

 1. Müşterimiz, teslimattan hemen sonra ticari bir işlemde malların sözleşmeye uygunluğunu incelemeli ve teslimattan hemen sonra tanınabilir kusurları tespit ettikten hemen sonra diğer kusurları bize bildirmelidir (HGB, § 377); aksi takdirde mallar onaylanmış kabul edilir. Müşteri diğer işlemler için, malların tesliminden sonra en geç iki hafta içinde belirgin kusurları yazılı olarak bildirmek zorundadır. Müşteri, kusurun ispat yükümlülüğünde, kusurun fark edilme zamanından ve kusurun bildirilme tarihinden sorumludur.
 2. Malın düzeltilmesi ya da yerine yenisinin verilmesi için bir yıl garanti veririz. Kusur makul bir süre içinde giderilemezse veya düzeltme ya da değiştirme işleminin başka nedenlerden ötürü başarısız olduğu kabul edilirse müşterinin indirim talep etme ya da sözleşmeden çekilme hakkı doğar. Söz konusu işlemlerin başarısız olduğunun kabul edilmesi, istenen başarıya ulaşılmaksızın bizim tarafımızda düzeltme ya da değiştirme işlemleri için yeterli fırsatların olmaması, düzeltme ya da değişim teslimatı mümkün değilse, tarafımızca reddedilirse veya makul olmayan bir şekilde ertelenirse, işlemlerin başarılı olmasına yönelik makul şüpheler varsa ya da başka nedenlerde ötürü uygunsuzsa gerçekleşir. Yeterli seviyede önem taşımayan kusurlar nedeniyle sözleşmeden geri çekilmeye izin verilmez.
 3. Müşteri, müteakip performans başarısızlığından sonra bir kusur nedeniyle sözleşmeden çekilmeyi seçerse, kusur için tazminat talep etme hakkına sahip olma niteliğini kaybeder; müşteri malları iade etmekle yükümlüdür. Müşteri, başarısız olan bir sonraki performanstan sonra tazminatı seçerse, kendisi için makul olması halinde mallar müşteride kalır. Tazminat, satın alma fiyatı ile kusurlu ürünün değeri arasındaki farkla sınırlıdır. Sözleşmenin ihlaline kötü niyetli bir şekilde neden olmamız halinde bu durum geçerliliğini yitirir.
 4. Müşterinin yanlış teslim edilen çalışma belgelerine (materyaller, izlenimler, numuneler, modeller veya diğer şablonlar) dayalı kusurlar, kusur sorumluluğundan hariç tutulur. Yanlış olarak tespit ettiğimiz çalışma belgelerini reddetme hakkını elimizde bulundururuz.
 5. Sorumluluk sınırlamamız §§ 8 9 düzenlemelerine dayanmaktadır.

§ 8 Sorumluluk sınırlaması

 1. Sorumlu olduğumuz bir görev ihlalinin kasıt ya da ahır ihmalden kaynaklanması halinde yasal hükümlere uygun olarak sorumlu tutuluruz.
 2. Hiçbir sözleşme yükümlülüğünün, can, yaralanma veya sağlıktan kaynaklanan hasar veya garantileri etkilememesi veya Ürün Sorumluluk Yasası kapsamındaki taleplerin etkilememesi koşuluyla, hafif ihmalkarlık ihlallerini sorumluluk kapsamında hariç tutarız.
 3. Bize atfedilebilen bir görev ihlali basit bir ihmal neticesinde meydana gelmişse ve önemli bir sözleşme yükümlülüğüne halel gelmesine neden oluyorsa sorumluluğumuz, sözleşmede yer alan tipik öngörülebilir hasarlarla sınırlıdır. Bununla birlikte, sözleşmede yer alan tipik öngörülebilir hasar, şirket sorumluluk sigortamızın kapsamı ile sınırlıdır. Sigorta kapsamı, hasar türüne (kişilerde meydana gelecek hasar, malda meydana gelecek hasar, çevresel riskten kaynaklanan hasar, faaliyet hasarı, vb.) bağlı olarak sigorta kapsamındaki her sigorta yılı için yıllık 100.000,00 Euro ile 1.000.000,00 Euro arasında değişmekle beraber her bir takvim yılı için en fazla 1.000.000,00 Euro’dur.
 4. 3. paragraftaki düzenlemeler dikkate alınarak, müşterimiz özel risk nedeniyle daha fazla sigorta teminatı talep edebilir. Bunu gerçekleştirmeye çalışacağımızı beyan etmekle birlikte sigorta piyasasının özellikleri göz önüne alındığında, herhangi bir sorumluluk kabul edemeyiz. Müşterimizin yararına ek sigorta yaptırdığımız sürece, müşteri ek primi ödemekle yükümlüdür.
 5. 1 ila 4. paragraflarda aksi belirtilmedikçe, sorumluluğumuz hariç tutulmuştur.

§ 9 Üçüncü taraflar lehine sorumluluk sınırlandırması

Sorumluluğumuz § 8'de hariç tutulduğu veya sınırlandığı sürece, bu durum müşterimizin vekaleten temsilcilerimize (çalışanlar, alt yükleniciler, vb.) karşı yürüttüğü iddialar için de geçerlidir.

§ 10 Zaman aşımı

 1. Tazminat talepleri dışındaki kusurlar için yapılan talepler, riskin transferinden bir yıl sonra sona erer.
 2. Bizim tarafımızdan kasıtlı bir şekilde yapılan bir davranış neticesinde meydana geldiği isnat edilemeyen, bizim aleyhimize yönlendirilmiş olan tazminat taleplerinin sınırlaması bir yıldır. BGB § 478 uyarınca tedarikçi başvuruları hariçtir.

§ 11 Mülkiyetin muhafazası

 1. Şu anda veya gelecekte tarafımızca müşteriye karşı hakkımızın olduğu tüm talepler yerine getirilene kadar tarafımızca satılan tüm malların mülkiyetini muhafaza etme hakkını elimizde bulundururuz.
 2. Müşterimiz gecikme olmadığı sürece muhafaza edilecek malları olağan iş akışı içinde işleme koyma ve satma hakkına sahiptir. Rehin verme ya da sigorta amaçlı devir işlemlerine izin verilmez. Müşterimiz, muhafaza edilecek olan mallarla ilgili olan yeniden satış ya da diğer yasal sebeplerden (sigorta, yetkisiz işlem) kaynaklanan talepleri (cari hesaptaki tüm bakiye talepleri) teminat yoluyla bizim talebimiz miktarı seviyesinde bize bırakır. Bırakma işlemini kabul ederiz ve müşterinin faturası için bize bırakılan talebi kendi adına tahsil edebilmesi için müşteriyi yetkilendiririz. Bu tahsil yetkisi yalnızca müşterimiz ödeme yükümlülüklerini yerine getirmediğinde iptal edilebilir.
 3. Muhafaza edilecek olan malların müşteri tarafından işlenmesi vekil ve ad olarak bizim adımıza yapılır. İşleme, bize ait olmayan nesnelerle gerçekleşirse, tarafımızdan diğer işlenmiş nesnelere teslim edilen malların değeri ile ilgili olarak yeni ürünün ortak mülkiyetini elde ederiz. Muhafaza edilecek malların bize ait olmayan nesnelerle karıştırılması halinde de aynı durum geçerlidir.
 4. Müşteri, bize muhafaza mülkiyetini ücretsiz olarak depolar. Müşteri sigorta açısından uygun ve alışılmış bir kapsamla yükümlüdür. Üçüncü tarafların, özellikle icra memurlarının muhafaza mallarına el koyması halinde, müşterimiz bize ait olan mülkiyeti işaret eder ve derhal konu hakkında bizi bilgilendirir.
 5. Müşteri tarafından görev ihlali gerçekleşmesi durumunda özellikle de ödemede gecikme yaşanması durumunda, mülkiyetimizin teslim edilmesini talep etme ve/veya bir son tarih belirlemeksizin sözleşmeden çekilme hakkına sahip olduğumuzu beyan ederiz. Müşteri teslim işlemi ile yükümlüdür. Açıkça belirtilmediği sürece teslim talebinde geri çekilme beyanı bulunmaz.
 6. Tüm taleplerimizi sözleşme dahilinde güvence altına almak amacıyla, ürünlerimiz üzerinde sözleşmeye dayalı bir teminat hakkına sahip oluruz.
 7. Tüm teminatın gerçekleştirilebilir değerinin %110’u geçmesi halinde ve geçtiği sürece müşterinin talebi üzerine hak etmiş olduğumuz teminatın tamamını ya da bir kısmını serbest bırakmayı taahhüt ederiz. Serbest bırakılacak olan teminatın seçimi bize ait olmakla birlikte müşterinin meşru menfaatlerini dikkate alacağımızı temin ederiz.

§ 12 Veri gizliliği

 1. Sözleşmenin yürütülmesi amacıyla müşteri tarafından bize sağlanan kişisel verileri saklarız. Müşterinin siparişini işlemek amacı ile gerekli olduğu sürece müşterinin kişisel verilerini gerekli ölçülerde alt üstlenicilerin ya da üçüncü tarafların (örneğin nakliyat firmaları vs. gibi) erişimine siparişi gerçekleştirmek amacı ile açık hale getiririz. Kişisel verilerin işlenmesini sağlayan mad. 6 par. 1 fıkra 1 lit. b DSGVO’dur.
 2. Veriler, toplanma amacına ulaşmak için gerekli olmadığında silinir. Bu durum, sözleşmenin yürütülmesi için verinin artık gerekli olmadığı durum olarak tanımlanır. Sözleşme imzalandıktan sonra bile, sözleşme veya yasal yükümlülükleri yerine getirmek için sözleşme tarafının kişisel verilerinin saklanması gerekebilir.
 3. Müşterimiz,
  1. mad. 7, par. 3 DSGVO uyarınca bize vermiş olduğu rızayı istediği zaman iptal etme hakkına sahiptir. Bu, müşterinin vermiş olduğu rızadan kaynaklanan veri işlemenin, gelecekte artık devam edilememesi sonucuna neden olur;
  2. mad. 15 DSGVO uyarınca müşteri, işlenen kişisel veriler hakkında bilgi alabilir. Müşterinin özellikle, kişisel verilerin işlenmesinin amacı, kişisel verilerin kategorisi, kişisel verilerin ifşa edildiği ya da edileceği alıcı kişilerin kategorisi, planlanan veri muhafaza etme süresi, veriyi değiştirme, silme, veri işlemeyi sınırlandırma ya da iptal etme hakkı, şikayet etme hakkı, tarafımızca kaldırılmadığı sürece verilerin kaynağı, profil oluşturma ve gerekmesi halinde ayrıntıları hakkında anlam ifade edecek olan bilgiler de dahil olmak üzere otomatik karar verme hakkında bilgi talep etme hakkı vardır.
  3. Mad. 16 DSGVO uyarınca müşterinin, muhafaza edilen hatalı ya da eksik kişisel verilerin düzeltilmesini talep etme hakkı vardır.
  4. Mad. 17 DSGVO uyarınca müşteri veri işleme, kişisel fikir özgürlüğü ve bilgi alma hakkını kullanma amacıyla, yasal bir sorumluluğun yerine getirilmesi amacıyla, kamu faydasına olacak sebeplerden kaynaklı olarak ya da yasal bir hakkın geçerli kılınması, uygulanması ya da savunulması amacıyla gerekli olmadığı sürece tarafımızca kaydedilen kişisel verilerin silinmesini talep edebilir.
  5. Mad. 18 DSGVO uyarınca verinin doğruluğuna müşteri tarafından itiraz edildiği, veri işleme yasal olmadığı, müşteri verilerin silinmesine itiraz etmediği ve kişisel verilere artık ihtiyacımız olmadığı sürece, müşteri kendi kişisel verilerin işlenmesinin sınırlandırılmasını talep edebilir. Müşteri bunları, yasal hakların geçerli kılınması, uygulanması ya da savunulması amacı ile talep edebilir ya da mad. 21 DSGVO uyarınca verilerin işlenmesinin iptal olmasını talep edebilir.
  6. Mad. 20 DSGVO uyarınca tarafımıza sunmuş olduğu kişisel verilerin, yapılandırılmış, geçerli ve makine tarafından okunabilir bir biçimde almak veya sorumlu başka bir kişiye iletilmesini istemek ve
  7. mad. 77 DSGVO uyarınca bir denetim makamına şikayette bulunmak haklarını elinde bulundurur. Müşteri, temel olarak denetim görevlisi ile kendi ikamet ettiği yerde, iş yerinde ya da şirket merkezimizde irtibata geçebilir.
 4. Mad. 6 par. 1 fıkra 1 lit. f DSGVO uyarınca müşterimizin kişisel verileri meşru menfaatler gereğince işlenmeye devam ettiği sürece müşteri, mad. 21 DSGVO uyarınca kendi kişisel durumundan kaynaklanan nedenlerden doğacak gerekçeler neticesinde kişisel verilerinin işlenmesinin iptal edilmesini talep etme haklını saklı tutar.
 5. Müşterimiz 3. ve/veya 4. paragrafta yer alan haklarından yararlanmak isterse aşağıdaki e-posta adresine mail atması yeterli olacaktır: info@novadent.deMüşterilerimiz aşağıda belirtilmiş olan adresten de bize erişebilir:

Novadent DentaltechnikHandelsgesellschaft mbH
Straßenbahnring 3
20251 Hamburg
Tel: 040 / 53281800
Faks: 040 / 5311332

§ 13 Fikri mülkiyet ve görseller, modeller vs. üzerinde mülkiyet hakkı

Münhasıran bizim tarafımızdan geliştirilen ve/veya üretilen görseller, modeller, çizimler, hesaplamalar, taslaklar, şablonlar, eskizler, numuneler, dijital veriler vb. üzerinde (bundan böyle çalışma materyalleri olarak anılacaktır) fikri mülkiyet veya sınai mülkiyet haklarına sahibiz. Müşterimiz, çalışma materyallerini, tarafımızca verilecek olan yazılı izin olmaksızın kullanamaz ya da üçüncü taraflarla paylaşamaz. Buna ek olarak müşterilerimize sunulan, belgeler gibi çalışma materyalleri de bizim mülkiyetimizdedir. Müşterinin bu belgeleri alıkoyma hakkı yoktur.

§ 14 Diğer hususlar

 1. Müşterimizin bir tüccar, kamu hukuku çerçevesinde tüzel kişilik veya kamu hukuku kapsamında özel bir fon olması koşuluyla, tüm anlaşmazlıklar için münhasır yargı makamı Hamburg'dur. Müşterimizin Almanya'da genel bir yargı makamına ait olmaması veya şikâyetin yapıldığı sırada mutat ikametgahı bilinmiyorsa da yukarıda belirtilmiş olan ifade geçerlidir.
 2. Bu sözleşmedeki değişiklikler ve eklemeler metin biçiminde olmalıdır. Bu husus, özel hükümler için de geçerlidir.
 3. Bu sözleşmenin bir hükmü tamamen veya bu hüküm ve koşullar kısmen veya tamamen etkisiz hale gelirse bu durum kalan hükümlerin geçerliliğini etkilemez. Aynı durum sözleşme boşlukları için de geçerlidir.
 4. Alman yasaları, müşterimiz yurtdışında olsa bile Birleşmiş Milletler Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerinin hariç tutulduğu durumlarda münhasıran geçerlidir.

Hüküm ve koşulları buradan indirebilir ve yazdırabilirsiniz:
AGB